中文

Earlier Photos

teampic

April 18th, 2022

From left to right, Behind row: Wenwei Wang, Lei Xu, Jiahao Li, Junjie Mao, Chen Liu, Bing Chen, Xin Zhao, Shuai Ning,     Lin Wang, Zezheng Xing, Liangliang Zhang, Bingzhe Jiang, Bo Yang, Cheng Yang, Xiaoman Kong, Chaoran Pang, Xingshen Zhang, Jinyan Wu, Haoran Shan, Xu Wu, Fanqi Li

From left to right, Front row: Bo Zhang, Wei Peng, Laiming Song, Pan Zhang, Guoyu Sheng, Ming Liu, Jisuo Gao, Run Xiong, Ruiqi Han

teampic

September 14th, 2020

From left to right, Behind row: Lin Wang, Junteng Zheng, Xiaojing Zhang, Bing Chen, Mazharul, Shuai Ning, Xu Wu, Jianfeng Yuan, Pan Zhu

From left to right, Xin Zhao, Jun Ma, Jiantao Wu, Ming Liu, Fuyuan Chen

From left to right, Front row: Minfang Lu, Ying Wu, Jiawei Fan, Chunxiuzi Liu, Fanqi Li, Jisuo Gao

teampic

April 16th, 2019

From left to right, behind row: Lin Wang, Guangyue Gao, Xu Wu, Aftab, Mazharul, Fengyang Sun, Xiaojing Zhang, Shuangrong Liu, Junteng Zheng, Mengfan Zhi. From left to right, front row: Fuyuan Chen, Rui Wang, Jifeng Guo, Jiawei Fan, Chunxiuzi Liu, Xuehui Zhu, Kaipeng Fan.

teampic

September 26th, 2017

From left to right: Lin Wang, Meihui Li, Mengfan Zhi, Guangyue Gao, Xuehui Zhu, Mazharul, Aftab, Fengyang Sun, Shuangrong Liu, Liangliang Zhang, Jifeng Guo.

teampic

November 28th, 2016

From left to right: Meihui Li, Lin Wang, Shuangrong Liu, Liangliang Zhang, Fengyang Sun, Jifeng Guo, Jinyan Wu, Kun Tang, Xuehui Zhu.